UMMISELO

WOMTANDAZO WAKUSASA NOWANGOKUHLWA

OMELWE KUKUTETWA USETYENZISWE

IMIHLA NGEMIHLA EMNYAKENI WONKE

 

ISINGENISO

UmFundisi uyakufunda ngezwi elivakalayo sibe sinye nangapezulu kwezizAhlukwana zeziBalo zilandelayo.

Xa ate ongendawo wabuya kokungendawo kwake akwenzileyo, wenza ngokwesiko nangobulungisa, yena uyakuwusindisa umpefumlo wake.                            UHezekile 18.27.

Ndiyazivuma izigqito zam, nesono sam sihleli sipambi kwam.                 InDumiso 51.3.

Sitelisa ubuso bako ezonweni zam: ubucime bonke ubugwenxa bam.    InDumiso 51.9.

Amadini kaTixo ngumoya owapukileyo: intliziyo eyapukileyo, etyumkileyo, Tixo, akuyikuyidela.                                                                                            InDumiso 51.17.

Razulani intliziyo yenu, ingabi zingubo zenu, nibuyele eNkosini uTixo wenu: kuba inobubele nemfesane yona, izeka kade umsindo, inenceba enkulu, iyazohlwaya ngenxa yobubi.                                                                                                          UYoweli 2.13.

ENkosini uTixo wetu yimfesane noxolelo kuba sigwilikile kuyo: asipulapulanga ilizwi leNkosi uTixo wetu, ukuba sihambe ngemiyalelo yayo, abeyibeke pambi kwetu.                                            UDaniyeli 9. 9, 10.

Nditetise, Nkosi, kodwa kube ngokwesiko, kungabi ngomsindo wako, hleze undincipise.                                                                          UYeremiya 10.24.    InDumiso 6. 1.

Guqukani; kuba ubuKumkani bezulu busondele.                        UMateyu oNgcwele. 3. 2.

Ndiyakusuka ndiye kubawo, nditi kuye, Bawo, ndonile kuwo amazulu, nasemehlweni ako; andisafanele kubizwa ngonyana wako.                                 ULuka oNgcwele 15. 18, 19.

Zungasisi ematyaleni icicaka sako, Nkosi; ngokuba pambi kwako akuko namnye uhleliyo olilungisa.                                                                                                  InDumiso 143. 2.

Ukuba siti asinasono, siyazikohlisa, inyaniso ayiko kuti: ukuba siti sizivume izono zetu, utembekile, ulilungisa, ukuba asixolele izono zetu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.                                                                       IkaYohane oNgcwele 1. 8, 9.

 

UmFundisi, eguqukele ebantwini, uyakuteta isiYalo ngohlobo olulandelayo.

BATANDWA, isiBalo sisiyalela kwindawo ngendawo ukuba sivume sizixele izono zetu ezininzi nobungendawo betu; (singahanahanisi sizifihle kuTixo uSomandla uBawo wetu osezulwini; kodwa sizixele ngentliziyo elulamileyo, etobekileyo, eguqukayo, evayo; ukuze sizuze uxolelo lwazo, ngokulunga nenceba yake engapelendawo. Nangona simelwe kukuzivuma ngolulamo izono zetu kuTixo ngamaxesha onke; simelwe kukwenjenjalo ngokukodwa maxa sihlangeneyo size kubulela amalungelo amakulu esiwafumeneyo kuye, sivakalise umbongo wake ofaneleyo kunene, silive iliZwi lake elingcwele kanye, sicele okulungele umzimba nompefumlo]. Ngako oko ndiyanicela ndinibongoza, nonke enikoyo apa, ukuba ninditelele ngentliziyo emsulwa nangelizwi elulamileyo, siye kwisihlalo sobabalo lwasezulwini, nindilandele nisiti;

Okanye kungatetwa esilandelayo endaweni yaso,

Masizixele ngolulamo izono zetu kuTixo uSomandla.

Ke kuyakulandela ingXelo yezono eluzwanzi: itetwa libandla lipela emva komFundisi, beguqile bonke.

BAWO Somandla, onceba inkulu; Sipambukile, salahlekana nendlela zako njengegusha ezilahlekileyo. Sigqitisile ukulandela amaqinga neminqweno yentliziyo zetu. Siyapule imiteto yako engcwele. Siziyekile asazenza izinto ebesifanele ukuzenza; Senze izinto ebesingafanele ukuzenza; Akuko kupila kuti. Kodwa wena, Nkosi, yiba nenceba kuti, tina boni balusizi. Banyamezele, Tixo, abazixelayo iziposo zabo. Bapilise abaguqukayo; Ngokwamadinga ako ashunyayelweyo eluntwini ngoKristu Yesu iNkosi yetu. Uze wenze, Bawo onceba inkulu, ngenxa yake; Ukuba siti ukususela koku sidle ubomi bentlonelo, nobulungisa, nobuncatu, Kuze kudunyiswe igama lako elingcwele.  Amen.

IsiKululo, esikukuXolelwa kwezono, esivakaliswa ngumPriste kupela, emi, abantu besaguqile.

UTIXO uSomandla, uYise weNkosi yetu uYesu Kristu, ongakutandiyo ukufa komoni, kodwa otanda ukuba aguquke enkohlakalweni yake, apile; owanika abaFundisi bake igunya nomyalelo wokushumayela ebantwini bake, beguqukile; ukuKululwa nokuXolelwa kwezono zabo: Yena uyabaxolela abakulule bonke abaguquakayo ngenyaniso, bekolwa ngokwenene yiVangeli yake engcwele. Ngako oko masimbongoze ukuba asipe inguquko eyinene noMoya wake oyiNgcwele, ukuze oko sikwenzayo kalokunje kutandeke kuye; buze ubomi betu emva koku bube msulwa, bube ngcwele; siti ekugqibeleni singene enywebeni yake yapakade; ngoYesu Kristu iNkosi yetu.  Amen.

Xa kungeko mPriste, okulandelayo kuyakutetwa ngumFundisi endaweni yesiKutulo.

UTIXO uSomandla makasenzele inceba, asixolele zonke izono zetu, asihlangule kubo bonke ububi, asiqinise asomeleze kuko konke ukulunga, ade asizise ebomini bapakade. Amen.

 

ISIGXINA SOMTANDAZO WAKUSASA

UmFundisi eguqile uyakuti:

Nkosi, vula imilomo yetu;

Impendulo.    Ize ivakalise indumiso yako.

UmFundisi.    Tixo, kauleza ukusisindisa;

Impendulo.    Nkosi, kauleza ukusisiza.

Apa, bemi bonke, umFundisi uyakuti,

                     Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Impendulo.    Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

UmFundisi.    Bongani iNkosi;

Impendulo.    Malibongwe igama leNkosi.

Ngemihla ekankanywe emva koku, pambi kwenDumiso yama-95 nasemva koZuko kuYise oluyilandelayo, kungatetwa isiMemo,

 1. NgeAdvent. UKumkani wetu umSindisi wetu uyasondela: Yizani siqubude.
 2. NgomHla weKrismesi kude kube yiEpifani. Sizalelwe umNtwana: Yizani siqubude.
 3. NgeEpifani nangemihla esixenxe elandelayo, nangesiDlo sokuGuquka kwemBonakalo. INkosi ibutyilile ubuqaqauli bayo: Yizani siqubude.
 4. NgeLent. Ububele bukaTixo busa enguqukweni: Yizani siqubude.
 5. Ngexesha leNtlungu. UKristu iNkosi yetu watobeka kwada kwasekufeni: Yizani siqubude.
 6. NgomVulo olandela iCawa esemva kwePasika kude kube ngumHla woNyukelo. Aliluya. UKristu uvukile: Yizani siqubude. Aliluya.
 7. NgomHla woNyukelo kude kube yiPentekost. Aliluya. UKristu unyukele ezulwini: Yizani siqubude. Aliluya.
 8. NgomHla wePentekost nemihla emitandatu elandelayo. Aliluya. UTixo wamkupa uMoya woNyana wake: Yizani siqubude. Aliluya.
 9. NgeCawa yomTriniti. Lingcwele liyoyikeka iGama lake: Yizani siqubude.
 10. NgeziDlo zeNtombi eSikelelweyo uMariya. ULizwi waba yinyama: Yizani siqubude.
 11. NgemiHla yabaNgcwele. INkosi izukisekile kwabangcwele bayo: Yizani siqubude.
 12. NgomGcobo wesiKumbuzo sokuVulwa kwenDlu yeKerike nangemihla esixenxe elandelayo. INkosi isetempileni yayo engcwele: Yizani siqubude.
 13. NgeCawa ezingenzelwanga malungiselelo wambi. INkosi uTixo uSomandla iyalaula: Yizani siqubude.
 14. Ngemihla engenzelwanga malungiselelo wambi. INkosi inobubele inemfesane: Yizani siqubude.

Ke kuyakutetwa lenDumiso ilandelayo: ngapandle komHla wePasika nemihla esixenxe elandelayo, xa imiHobe eMiselweyo yalatelwe ukuba itetwe endaweni yayo, nangawupina omnye umhla eyalatelwe ukufundwa lenDumiso ngokwesiqelo.

LenDumiso inokuyekwa ngolwesiTatu loTutu nangolwesiHlanu oluLungileyo.

Venite, Exultemus Domino

InDumiso 95

YIZANI, siculele iNkosi: sigcobele kwiliwa losindiso lwetu.

2 Masize pambi kwayo sinombulelo: sigcobele kuyo ngamaculo.

3 Ngokuba iNkosi inguTixo omkulu: inguKumkani omkulu pezu kwabo bonke otixo.

4 Izipelo zelihlabati zisesandleni sake: nencopo zentaba zezake.

5 Ulwandle lolwake, walwenza: nezandla zake zawubumba umhlaba owomileyo.

6 YIZANI, masiqubude siwe pantsi: siguqe pambi kweNkosi umDali wetu.

7 Ngokuba yena uyiNkosi uTixo wetu: tina ke singabantu bedlelo lake, sizigusha zesandla sake.

8 NAMHLA ukuba ninokuliva izwi lake, musani ukuzenza lukuni intliziye zenu: njengomhla wempikiswano, mini nandilingayo entlango,

9 Oko bandilingayo oyihlo: bandicikida, bayibona imisebenzi yam.

10 Iminyaka emashumi mane ndaruquka sesisizukulwana, ndati: Ngabantu abapambukayo ngentliziyo, abazazi indlela zam;

11 Ndada ndabafungela ndinomsindo, ndati: abasayikungena ekupumleni kwam

Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

Ke kuyakulandela inDumiso njengoko zalatiweyo.

Kwandul’ ukufundwa isiFundo sokuQala ngokucacileyo ngezwi elivakalayo.

Ke emva koko kuyakutetwa iNgoma ekutiwa yiTe Deum Laudamus; ngapandle kokuba ngeAdvent nangeSetwajesima kude kube ngumHla opambi kwePasika kunokutetwa ingoma ekutiwa yiBenedicite, kungenjalo ngeLent ibe yingoma ekutiwa yiUrbs Fortitudinis.

Te Deum Laudamus

SIYAKUBONGA, Tixo: sikuvuma ukuba uyiNkosi.

2 Umhlaba wonke unqula wena: Yise wapakade.

3 Zonke iNgelosi ziyadandulukela kuwe: amaZulu, nawo onke amAndla akuwo.

4 IKerubin neSerafin: zihlala zidanduluka zisiti kuwe,

5 Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele: Nkosi, Tixo wemiKosi;

6 Lizele izulu nomhlaba: bubuNgangamsha bobuqaqauli bako.

7 lbuto elizukileyo labaPostile: libonga wena;

8 Ubudlelane obuhle babaProfeti: bubonga wena;

9 Umkosi wabaFeli onesidima: ubonga wena;

10 IKerike engcwele ekulo lonke: ivuma wena;

11 UYise: obuNgangamsha bungapelendawo;

12 Okupela koNyana wako: obekekileyo, onyanisekileyo;

13 NoMoya oyiNgcwele: umOmelezi.

UNGUKUMKANI woZuko: wena, Kristu.

15 UnguNyana wapakade: kaYise.

16 Wati wena wakuza kukulula abantu: akwasidela isizalo seNtombi.

17 Wati wakweyisa ulwamvila lokufa: wabuvulela onke amakolwa ubukumkani bezulu.

18 Uhleli ngasekunene kukaTixo: ebuQaqaulini bukaYihlo.

19 Siyakolwa ukuba uyakuza: ube ngumGwebi wetu.

20 Siyakutandaza ngoko zincede izicaka zako: ozihlauleleyo ngegazi lako elinexabiso.

21 Zibalele enanini labaNgcwele bako: ebuqaqaulini obungenakupela.

NKOSI, sindisa abantu bako: ulisikelele ilifa lako.

23 Balaule, ubapakamise: kude kube ngunapakade.

24 Imihla ngemihla: siyakudumisa;

25 Sihlala silinqula igama lako: kude kube ngunapakade.

26 Mauvume, Nkosi: ukusigcina ngalemini singabi nasono.

27 Nkosi, senzele inceba: senzele inceba.

28 Nkosi, inceba yako mayize pezu kwetu: njengokuba sitembele kuwe.

29 Nkosi, nditembele kuwe: mandingaze ndidaniswe.

 

Benedicite, Omnia Opera

NONKE nina miSebenzi yeNkosi, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

2 Nina ziNgelosi zeNkosi, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

NINA maZulu, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

4 Nina mAnzi apezu kwesibakabaka, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

5 Nonke nina mAndla eNkosi, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

6 Nina Langa neNyanga, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

7 Nina ziNkwenkwezi zeZulu, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

8 Nina zimVula nomBete, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

9 Nina miMoya kaTixo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

10 Nina miLilo nobuShushu, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

11 Nina buSika neHlobo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

12 Nina miBete neQabaka, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

13 Nina Qabaka nenGqele, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

14 Nina mKence neKepu, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

15 Nina buSuku neMini, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

16 Nina kuKanya nobuMnyama, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

17 Nina miBane namaFu, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

UMHLABA mawuyidumise iNkosi: uyibonge uyipakamise ngonapakade.

19 Nina zinTaba nenDuli, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

20 Nonke nine zinTo ziluHlaza zisemhlabeni, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

21 Nina miTombo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

22 Nina zilwAndle nemiLambo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

23 Nina miNenga, nako konke okuhamba emanzini, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

24 Nonke nina zinTaka, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

25 Nonke nina ziNkomo neZilo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

26 Nina luSapo lwabaNtu yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

OSIRAYELI mabayidumise iNkosi: bayibonge bayipakamise ngonapakade.

28 Nina baPriste beNkosi, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

29 Nina ziCaka zeNkosi, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

30 Nina boMoya nemiPefumlo yamaLungisa, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade,

31 Nina bangcwele nabalulamileyo ngentliziyo, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

32 Nina Ananiyasi, Azariyasi, noMisayeli, yidumiseni iNkosi: yibongeni niyipakamise ngonapakade.

Masidumise uYise, noNyana, noMoya oyiNgcwele: simbonge simpakamise ngonapakade.

Udumisekile, Nkosi, esibakabakeni sezulu: unokubongwa upakanyiswe pezu kwento zonke ngonapakade.

Urbs Fortitudinus

UIsaya 26

YINQABA umzi wetu tina; uTixo uyakumisa indonga nenqameko zibe lusindiso.

2 Vulani amasango: lungene uhlanga olunobulungisa, olugcina inyaniso.

3 Uyakumgcina eluxolweni olufezekileyo, ongqondo ikolose ngawe: kuba yena utembele kuwe.

4 Tembelani eNkosini ngonapakade: ngokuba eNkosini uYehova ngamandla angunapakade.

5 Umendo wamalungisa lulungelelwano: wena unolungelelwano ulaula indlela yamalungisa.

6 Kakade, Nkosi, besikulindele emendweni wemigwebo yako: umpefumlo wetu ulangazelela igama lako, waye ukukumbula.

Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

Ke kuyakufundwa isiFundo sesiBini kwa ngolohlobo. Apa ke, ngapandle kolwesiNe lomYalelo, olwesiHlanu oluLungileyo nomHla opambi kwePasika, kunokuvunywa iCulo: emva koko kuyakutetwa iBenedictus elandelayo.

 

Benedictus

ULuka oNgcwele 1. 68

MAYIBONGWE iNkosi uTixo kaSirayeli: ngokuba ibavelele abantu bayo yabahlaulela;

2 Isipakamisele usindiso olukulu: endlwini kaDavide isicaka sayo;

3 Njengoko yatetayo ngomlomo wabaprofeti bayo abangcwele: ababeko kwasekuqaleni kwehlabati;

4 Okokuba sisindiswe ezintshabeni zetu: nasesandleni sabo bonke abasitiyayo;

5 Ukwenza inceba eyatenjiswa kobawo: nokukumbula umnqopiso wayo ongcwele;

6 Ukufeza isifungo eyasifungela uAbraham ubawo: sokusenzela;

7 Ukuba sihlangulwe esandleni sentshaba zetu: siyikonze singenakoyika;

8 Ngobungcwele nangobulungisa pambi kwayo: yonke imihla yokudla kwetu ubomi.

9 Nawe, mntwana, kuyakutiwa ungumProfeti woPezu konke: kuba uyakuhamba pambi kweNkosi ulungise indlela zayo;

10 Ukwazisa ebantwini bayo usindiso: ngokuxolelwa kwezono zabo,

11 Ngenxa yemfesane nenceba kaTixo wetu: ote ngayo wasivelela umso wapezulu;

12 Ukukanyisela abahleli ebumnyameni nasetunzini lokufa: nokukokelela inyawo zetu endleleni yoxolo.

Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

Ke kuyakutetwa ingXelo yoKolo yabaPostile ngumFundisi nabantu, bemi: ngapandle kokuba iyakuyekwa xa sukuba kutetwa iQuicunque vult endaweni yayo.

NDIYAKOLWA kuTixo uYise uSomandla, UmDali wezulu nomhlaba:

      NakuYesu Kristu okupela koNyana wake, iNkosi yetu, Owakaulwa ngoMoya oyiNgcwele, Wazalwa yiNtombi uMariya, Weva ubunzima ngoPontiyus Pilato, Wabetelelwa emnqamlezweni, wafa, wancwatywa, Wehlela kwelabafileyo; Wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu, Wenyukela ezulwini, Uhleli ngasekunene kukaTixo uYise uSomandla; Apo ayakubuya evela kona agwebe abahleliyo nabafileyo.

      Ndiyakolwa kuMoya oyiNgcwele; iKerike engcwele eKatolika; UbuDlelane babaNgcwele; UkuXolelwa kwezono; UkuVuka komzimba ekufeni; NobOmi bapakade. Amen.

Kwandul’ ukutetwa lemiTandazo ilandelayo, bonke beguqile ngentlonelo; umFundisi aqale ati ngezwi elivakalayo,

INkosi mayibe nani;

Impendulo.    Ibe nomoya wako.

UmFundisi.    Masitandaze.

Nkosi, senzele inceba.

Kristu, senzele inceba.

Nkosi, senzele inceba.

Ke umFundisi nabantu bayakuteta umTandazo weNkosi ngezwi elivakalayo.

BAWO wetu osezulwini, Malingcwaliswe igama lako, Ubukumkani bako mabufike, Intando yako mayenziwe, Emhlabeni kwa njengasezulwini. Sipe namhlanje isonka setu semihla ngemihla. Usixolele izono zetu Njengokuba nati sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; Usisindise enkohlakalweni. Amen.

Ke umFundisi (emi, ukuba ungumPriste) uyakuti,

Nkosi, sibonise inceba yako;

Impendulo.    Usipe usindiso lwako.

UmFundisi.    Nkosi, yiba nobubele kwilizwe letu;

Impendulo.    Usive ngenceba sakuzibika kuwe.

UmFundisi.    Bambese abafundisi bako ngobulungisa;

Impendulo.    Ubavuyise abantu bako abanyuliweyo.

UmFundisi.    Nkosi, sindisa abantu bako;

Impendulo.    Ulisikelele ilifa lako.

UmFundisi.    Sipe uxolo ngexesha letu, Nkosi;

Impendulo.    Ngokuba nguwe wedwa, Nkosi, osihlalisa sikuselekile.

UmFundisi.    Tixo, dala pakati kwetu intliziyo ehlambulukileyo;

Impendulo.    Ungamsusi kuti uMoya wako oyiNgcwele.

Kwandul’ ukutetwa umTandazwana womHla (nokuba yimiTandazwana), emva koko umTandazwana wokucela uXolo nomTandazwana wokucela uBabalo lokuba silungise ukuhlala kwetu; ngoluhlobo.

OWOXOLO

TIXO, mbangi yoxolo nomtandi wemvisiswano, okukwazi wena kukudla ubomi betu obungunapakade, okukonza wena yinkululeko efezekileyo: Sikusele tina zicaka zako ezilulamileyo kulo lonke uhlaselo lwentshaba zetu; ukuze, sitemba ukuselo lwako, singawoyiki amandla entshaba, ngamandla kaYesu Kristu iNkosi yetu. Amen.

OWOBABALO

NKOSI, Bawo wasezulwini, Tixo Somandla wapakade, osilondolozileyo kwada kwasa ngalemini: Sikusele ngayo ngamandla ako amakulu; wenze ukuba siti namhlanje singawi esonweni, singangeni nakulupina uhlobo lwengozi; zize zonke izenzo zetu zilaulwe nguwe, sihlale sisenza okulungileyo pambi kwako; ngoYesu Kristu iNkosi yetu. Amen.

Apa kungalandela iCulo nokuba nqumHobe.

Apa kunokufundwa IMITANDAZO nokuba yinxalenye yemiTandazo nemiBulelo yamaXesha aTile ngokubona komFundisi. Ukuba akuko itetwayo kuyo, naxa kungeko nKonzo yimbi ilandelayo, inKonzo yopela ngomTandazo kaKrisostom oNgcwele nangoBabalo, okanye ngalendlela ilandelayo:

         UmFundisi.          INkosi mayibe nani;

         Impendulo.          Ibe nomoya wako.

         UmFundisi.          Masibonge iNkosi;

         Impendulo.          Makabulelwe uTixo.

 

ISIGXINA SOMTANDAZO WANGOKUHLWA

UmFundisi eguqile uyakuti:

                     Nkosi, vula imilomo yetu.

Impendulo.    Ize ivakalise indumiso yako.

UmFundisi.    Tixo, kauleza ukusisindisa;

Impendulo.    Nkosi, kauleza ukusisiza.

Apa, bemi bonke, umFundisi uyakuti,

                     Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Impendulo.    Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla; kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

UmFundisi.    Bongani iNkosi;

Impendulo.    Malibongwe igama leNkosi.

Ke kuyalandela inDumiso njengoko zalatiweyo, emva koko kuyakufundwa isiFundo sokuQala.

Apa, ngapandle kolwesiNe lomYalelo, olwesiHlanu oluLungileyo, nomHla opambi kwePasika, kunokuvunywa iCulo. Emva koko kuyakutetwa iMagnificat (eyiNgoma yeNtombi eSikelelweyo uMariya), ngoluhlobo.

Magnificat

ULuka oNgcwele 1. 46

UMPEFUMLO wam uyayibonga iNkosi: nomoya wam ugcobele kuTixo umSindisi wam.

2 Ngokuba ekukangele: ukutobeka kwesicakazana sake.

3 Ngokuba kususela koku: zonke izizukulwana ziyakuti ndingonetamsanqa.

4 Ngokuba uSomandla wandenzela izinto ezinkulu: lingcwele igama lake.

5 Inceba yake ikwabamoyikayo: kuzo zonke izizukulwana.

6 Wavelisa amandla ngengalo yake: wabacitacita abaneratshi ekucingeni kwentliziyo zabo.

7 Wabawisa esihlalweni sabo abanamandla: wabapakamisa abatobekileyo nabanobulali.

8 Wabahlutisa ngento ezilungileyo abalambileyo: wabandulula abazityebi bengenanto.

9 Wati ngokukumbula inceba yake wasisiza isicaka sake uSirayeli: njengoko watembisayo kobawo, kuAbraham nenzala yake, ngonapakade.

Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

Ke kulandele isiFundo seTestamente enTsha. Emva koko, kuyakutetwa iNunc Dimittis (eyiNgomi kaSimon), ngoluhlobo.

Nunc Dimittis

ULuka oNgcwele 2. 29

NKOSI, kaloku uyasindulula isicaka sako ngoxolo: ngokwelizwi lako.

2 Kuba amehlo am: elubonile usindiso lwako,

3 Olulungisileyo: ebusweni bezizwe zonke;

4 Lusisikanyiso sokukanyisela inTlanga: uzuko lwabantu bako amaSirayeli.

Usuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

Ke kuyakutetwa ingXelo yoKolo yabaPostile ngumFundisi nabantu, bemi: ngapandle kokuba iyakuyekwa ngeCawa yomTriniti ukuba kuyakutetwa iQuicunque vult kulendawo.

NDIYAKOLWA kuTixo uYise uSomandla, UmDali wezulu nomhlaba:

      NakuYesu Kristu okupela koNyana wake, iNkosi yetu, Owakaulwa ngoMoya oyiNgcwele, Wazalwa yiNtombi uMariya, Weva ubunzima ngoPontiyus Pilato, Wabetelelwa emnqamlezweni, wafa, wancwatywa, Wehlela kwelabafileyo; Wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu, Wenyukela ezulwini, Uhleli ngasekunene kukaTixo uYise uSomandla; Apo ayakubuya evela kona agwebe abahleliyo nabafileyo.

      Ndiyakolwa kuMoya oyiNgcwele; iKerike engcwele eKatolika; UbuDlelane babaNgcwele; UkuXolelwa kwezono; UkuVuka komzimba ekufeni; NobOmi bapakade. Amen.

Kwandul’ ukutetwa lemiTandazo ilandelayo, bonke beguqile ngentlonelo; umFundisi aqale ati ngezwi elivakalayo,

INkosi mayibe nani;

Impendulo.    Ibe nomoya wako.

UmFundisi.    Masitandaze.

Nkosi, senzele inceba.

                        Kristu, senzele inceba.

Nkosi, senzele inceba.

Ke umFundisi nabantu bayakuteta umTandazo weNkosi ngezwi elivakalayo.

BAWO wetu osezulwini, Malingcwaliswe igama lako, Ubukumkani bako mabufike, Intando yako mayenziwe, Emhlabeni kwa njengasezulwini. Sipe namhlanje isonka setu semihla ngemihla. Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; Usisindise enkohlakalweni. Amen.

Ke umFundisi (emi, ukuba ungumPriste) uyakuti.

Nkosi, sibonise inceba yako;

Impendulo.    Usipe usindiso lwako.

UmFundisi.    Nkosi, yiba nobubele kwilizwe letu;

Impendulo.    Usive ngenceba sakuzibika kuwe.

UmFundisi.    Bambese abaFundisi bako ngobulungisa;

Impendulo.    Ubavuyise abantu bako abanyuliweyo.

UmFundisi.    Nkosi, sindisa abantu bako;

Impendulo.    Ulisikelele ilifa lako.

UmFundisi.    Sipe uxolo ngexesha letu, Nkosi;

Impendulo.    Ngokuba nguwe wedwa, Nkosi, osihlalisa sikuselekile.

UmFundisi.    Tixo, dala pakati kwetu intliziyo ehlambulukileyo;

Impendulo.    Ungamsusi kuti uMoya wako oyiNgcwele.

Kwandul’ ukutetwa umTandazwana womHla (nokuba yimiTandazwana), emva koko umTandazwana woXolo nomTandazwana woSizo ezinGozini zonke; ngoluhlobo.

OWOXOLO

TIXO, ekuvela kuwe yonke iminqweno engcwele, namacebo angawo, nezenzo zonke ezilungileyo: Sipe tina, zicaka zako oloxolo singenakulunikwa lihlabati; ukuze ziti intliziyo zetu zimiselwe ekuyigcineni imiteto yako, siti nati kanjalo, sikuselwe nguwe ekoyikeni intshaba zetu, sihlale sihleli ngokupumla nangokuzola; ngenxa yemfaneleleko zikaYesu Kristu umSindisi wetu. Amen

OWOSIZO EZINGOZINI ZONKE

BUKANYISELE ubumnyama betu, siyakukunga, Nkosi; uti ngenceba yako enkulu usilondoloze kuzo zonke ingozi nemingcipeko yobubusuku; ngenxa yotando lokupela koNyana wako, umSindisi wetu, uYesu Kristu. Amen.

———————————————————————–

Apa kungalandela iCulo nokuba ngumHobe.

Apa kunokufundwa IMITANDAZO nokuba yinxalenye yemiTandazo nemiBulelo yamaXesha aTile ngokubona komFundisi. Ukuba akuko itetwayo kuyo, naxa kungeko nKonzo yimbi ilandelayo, inKonzo yopela ngomTandazo kaKrisostom oNgcwele nangoBabalo, okanye ngalendlela ilandelayo.

      UmFundisi.    INkosi mayibe nani;

      Impendulo.    Ibe nomoya wako.

      UmFundisi.    Masibonge iNkosi.

      Impendulo.    Makabulelwe uTixo.

 

IMITANDAZO

Owokutandazela iPrezidanti

TIXO Somandla, olaula zonke izizwe, uziyalele ngoko kukolekileyo kuwe: Siyakubongoza ngentliziyo ipela ukuba ugcine isicaka sako iPrezidanti yomZantsi weAfrika; ukuze igunya oyinike lona, isoloko ilisebenzisela uxolo lwehlabati, nokukuseleka, nodumo, nentlalo-ntle yelilizwe, nelungelo leKerike yako engcwele; ngoYesu Kristu iNkosi yetu. Amen.

Owokutandazela uRulumente

TIXO Somandla, oti usetroneni yako ubone bonke abemi bomhlaba: Siyabayaleza elugcinweni lwako olunenceba abantu belilizwe; bati, bekuselwe ngokwazalelela kwako, bahlale besekunqabeni eluxolweni lwako; Banike abaPatiswa boMbuso (nePalamente edibeneyo ngelixesha) ukuba bayiqonde bayenze intando yako, ukuze babakusele babazelele abantu bako, kuhlonelwe kuzukiswe wena; ngoYesu Kristu iNkosi yetu.  Amen.

Owokutandazela bonke abasemaGunyeni

TIXO Somandla, obukumkani bungunapakade nomandla angapelendawo, bapefumlele ngobulumko bako basezulwini bonke abanegunya pezu kwetu; ukuze kuti konke okusetyenzwa ngemizamo yabo kwenzelwe ukuba kusekwe uxolo nokonwaba, inyaniso nobulungisa, unqulo nentlonelo pakati kwetu kuzo zonke izizukulwana; ngoYesu Kristu iNkosi yetu.  Amen.

Owokutandazela abaFundisi nabaNtu

TIXO Somandla ongunapakade, okupela kowenza imimangaliso emikulu: Mtumele uMoya opilisayo wobabalo lwako pezu kweBishop, nabaFundisi, nawo onke amaBandla apatiswe bona; nokuze bakukolise kanye, uhlale ugalela pezu kwabo umbete wentsikelelo yako. Kwenze oku, Nkosi, ngenxa yembeko yomTeteleli nomTandazeli wetu, uYesu Kristu.  Amen.

UmTandazo kaKrisostom oNgcwele

TIXO Somandla, osipileyo ubabalo ngelixesha ukuba siti sonke simxelo mnye sizenze kuwe izibongozo zetu; notembisayo ukuba xa behlanganisene egameni lako bebabini bebatatu uyakubenzela izicelo zabo: Yifezekise kaloku Nkosi, iminqweno nezicelo zezicaka zako njengoko kanye kuzilungeleyo; usipa tina sisekwelipakade ulwazi lwenyaniso yako, nakwelizayo ubomi obungunapakade.  Amen.

UBABALO

UBABALO lweNkosi yetu uYesu Kristu, notando lukaTixo, nodlelano loMoya oyiNgcwele, malube nati sonke ngonapakade.  Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s