ILITANI

ILitani imiselwe ukuba isetyenziswe ngeCawa, ngolwesiTatu, ngolwesiHlanu, nangemihla ye-Rogation, nangamanye amaxesha xa sukuba uBishop eyalele; imelwe kukwenziwa ubuncinane ngeCawa enye enyangeni, nangolwesiTatu loTutu, nangolwesiHlanu oluLungileyo.

ILitani inokwenziwa ngezindlela zilandelayo:

1.  Ibe sisiKungo esipeleleyo, kunye nesiBongozo.

  1. Ibe sisiKungo esipeleleyo, sishiyiwe isiBongozo ngapandle komtandazo oti “Sikubongoza ngolulamo,” kunye nokupendulana okwandulelayo, umTandazo kaKrisostom oNgcwele, noBabalo.
  2. Ibe sisiKungo pambi komTendeleko oNgcwele, ekunokuti konke okusemva kwamazwi ati “Sive, Kristu” kushiyiwe, ngapandle komtandazo oti “Sikubongoza ngolulamo” kunye nokupendulana okwandulelayo.

TIXO Yise osezulwini:

                        Senzele inceba.

Tixo Nyana, mHlauleli wehlabati:

                        Senzele inceba.

Tixo Moya oyiNgcwele, mOmelezi:

                        Senzele inceba.

MTriniti oNgcwele, obongwayo, ozukileyo, Milo ntatu Tixo omnye:

                        Senzele inceba.

UNGAWAKUMBULI, Nkosi, amatyala etu, nawomawokulu; ungazipindezeleli izono zetu: sinyamezele, Nkosi elungileyo, banyamezele abantu bako obahlaulele ngegazi lako elinexabiso kunene.

Sinyamezele, Nkosi elungileyo.

Kubo bonke ububi namashwa; kwisono, kubuqokolo nohlaselo lomtyoli; kumsindo wako nokugwetywa kwapakade,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Kubo bonke ubumfama bentliziyo, kwiratshi, uqayiso, nohanahaniso; kumona, intiyo nenzondo, nakulo lonke ulunya,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Kubureletyo, naso sonke esinye isono esibulalayo, nakuzo zonke inkohliso zehlabati, nezenyama, nezomtyoli,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Kumbane noqwitela; kwizibeto, nendyikitya yokufa, nendlala, kwinkumbi, isifo sempahla nokubalela kwelanga; kwimfazwe nokubulala, nakuko ukufa ngebaqo singekalungi,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Kuko konke ukuxaya imfazwe, amayelenqe, nemvukelo; kuyo yonke imfundiso yobuxoki, nokuziketela kwezokolo, noqekeko; kuko ukuqaqadeka kwentliziyo, nokudela ilizwi nomteto wako,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Ngemfihlakalo yokwenziwa kwako iNyama okungcwele; ngokuZalwa kwako okungcwele nokwAluswa kwako; ngokuBaptizwa, ngokuZila nokuHendwa kwako,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Ngazo inTungu zako nokuBila kwako igazi; ngomNqamlezo nemBandezelo zako; ngokuFa kwako okunexabiso nokuNcwatywa kwako; ngoVuko lwako oluzukileyo nokuNyukela kwako; nangokuza koMoya oyiNgcwele,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

Ngalo lonke ixesha lokubandezelwa kwetu; ngalo lonke ixesha lempumelelo yetu; ngelixa lokufa, nangomhla womgwebo,

Sihlangule, Nkosi elungileyo.

TINA boni, siyakukunga ukuba usive, Nkosi Tixo; ngamana kwakoleka kuwe ukuyilaula uyipate iKerike yako engcwele eKatolika ngendlela eyiyo,

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukuyilaula intliziyo yesicaka sako iPrezidanti yomZantsi weAfrika, ukuze pezu kwento zonke izondelele ukuba kuhlonelwe kuzukiswe wena.

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubakanyisela bonke oBishop, nabaPriste, namaDikoni, ngolwazi lwenene nengqondo yeliZwi lako; baze ngentshumayelo nentlalo yabo balivakalise balibonakalise ngokunjalo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

[Ngamana kwakoleka kuwe ukuzisikelela izicaka zako ezizakungeniswa ngelixesha kuDidi lwamaDikoni nolwabaPriste, utululele pezu kwazo ubabalo lwako; ukuze ziwufeze ngokufanelekileyo umsebenzi wazo kwakiwe iKerike yako, kudunyiswe igama lako elingcwele;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.]     [[Esisibongozo masenziwe ngeVeki zeEmber, nangomhla woMiso lwabaFundisi.]]

Ngamana kwakoleka kuwe ukutumela abasebenzi esivunweni sako;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukusikelela upumelelise izicaka zako ezizamela ukuguqulwa kwabahedeni, nabo bonke abangayaziyo inyaniso;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubambesa abaPatiswa bomBuso, nabo bonke abasemagunyeni kwelilizwe, ngobabalo, ngobulumko nangengqondo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukuwukokela uwupumelelise umsebenzi wePalamente ukuze kuhlonelwe igama lako kulungelwe abantu bako;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukukokela abaGwebi neMantyi, uzipa ubabalo lokwenza ubulungisa, nokuyigcina inyaniso;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukusikelela ubagcine bonke abantu bako;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukuzinika intlanga zonke ubunye, uxolo, nemvisiswano;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukusipa intliziyo yokukutanda sikoyike, siti ngenkutalo sihlale ngokwemiteto yako;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukongezelela ebantwini bako bonke ubabalo lokulipulapula ngobulali iliZwi lako, balamkele ngotando olumsulwa, baze bavelise isiqamo soMoya;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubakokelela kwindlela eyinyaniso bonke abo bapambukileyo nabalahlekisiweyo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubomeleza abo bemiyo; ubatutuzele ubancede ababutataka; ubapakamise nabo bawileyo; uze ekugqibeleni umkahlele pantsi kwenyawo zetu uSatana;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubasiza, ubancede, ubatutuzele bonke abasengozini, nasentswelweni, nasembandezelweni; ukubakusela bonke abahamba emhlabeni, esibakabakeni, nasemanzini; nokubonakalisa imfesane yako kubo bonke ababanjwa nabatinjiweyo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubomeleza nokubalondoloza bonke abafazi abafikelwa yinimba yokuzala, bonke abafayo, nabantwana abancinane; nokukusela uzazelelele inkedama, nabahlolokazi, nabo bonke abapanzileyo nababandezelweyo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukubenzela inceba bonke abantu;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukuzixolela intshaba zetu, nabasitshutshisayo, nabasihlebayo, ubaguqule intliziyo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukuwaguqula onke amaYuda, namaSilamsi, nabahedeni, uze ubangenise ebudlelaneni beKerike yako engcwele;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukusipa usigcinele ukuba sizisebenzise intlobontlobo zeziqamo zomhlaba, ukuze siziyolise ngazo ngexesha lazo;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Ngamana kwakoleka kuwe ukusinika inguquko eyinene; usixolele zonke izono, ukuyekelela nokungazi kwetu; usambese ngobabalo loMoya wako oyiNgcwele, ukuze silungise intlalo yetu ngokweliZwi lako elingcwele;

Siyakukunga sive, Nkosi elungileyo.

Nyana kaTixo: sikukunga ukuba usive.

Nyana kaTixo: sikukunga ukuba usive.

MVana kaTixo: esusa izono zehlabati;

Senzele inceba.

MVana kaTixo: esusa izono zehlabati;

Senzele inceba.

MVana kaTixo: esusa izono zehlabati;

Sipe uxolo lwako.

Sive, Kristu.

Sive, Kristu.

Nkosi, senzele inceba.

Kristu, senzele inceba.

Nkosi, senzele inceba.

Woti ke umFundisi, yena nabantu, atete umTandazo weNkosi.

BAWO wetu osezulwini, Malingcwaliswe iGama lako, Ubukumkani bako mabufike, Intando yako mayenziwe, Emhlabeni kwa njengasezulwini. Sipe namhlanje isonka setu semihla ngemihla. Usixolele izono zetu, Njengokuba nati sibaxolela abasonayo. Ungasingenisi ekuhendweni; Usisindise enkohlakalweni. Amen.

ISIBONGOZO

      UmFundisi.    Nkosi, ungasipati ngokufanele izono zetu;

      Impendulo.    Ungasivuzi ngokufanele inkohlakalo yetu.

Masitandaze

TIXO, Bawo onenceba, ongakudeliyo ukugula kwentliziyo ehlabekileyo, nomnqweno wabo balusizi: Yincedise ngenceba imitandazo esiyibekisa kuwe ngazo zonke inkatazo nenxwaleko zetu, xa sukuba zisikandanisa; usive ngobubele, buze obobubi, asenzele bona amaqopololo namaqokolo omtyoli nawomntu, bubangiswe; ati ngokwazelelela kobulungisa bako acitacitwe; size tina zicaka zako, singenzakaliswanga ntshutshiso, sibe soloko sibulela kuwe eKerikeni yako engcwele, ngoYesu Kristu iNkosi yetu. Amen.

UmFundisi nabantu.      Pakama, Nkosi, usincede, usihlangule ngenxa yegama lako.

UmFundisi.                   Tixo, sivile ngendlebe zetu, nobawo basibalisele, imisebenzi ebalulekileyo owayenza ngemihla yabo, nangexesha lakudala bengekabiko bona.

UmFundisi nabantu.      Pakama, Nkosi, usincede, usihlangule ngenxa yozuko lwako.

UmFundisi.                   Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele.

Impendulo.                   Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade. Amen.

UmFundisi nabantu.      Pakama, Nkosi, usincede, usihlangule ngenxa yegama lako.

V.  Sikusele ezintshabeni zetu, Kristu;

R.  Ubukangele ngobubele ubunzima betu.

V.  Zikangele ngemfesane intsizi zentliziyo zetu;

R.  Zixolele ngenceba izono zabantu bako.

V.  Yipulapule ngobubele nenceba imitandazo yetu;

R.  Nyana kaTixo opilileyo, senzele inceba.

V.  Vuma ukusiva, Kristu, kaloku nanini.

R.  Sive ngobubele, Kristu; usive ngobubele, Nkosi Kristu.

      UmFundisi.       Nkosi, inceba yako mayibonakaliswe pezu kwetu;

      Impendulo.        Njengokuba sitembele kuwe.

Masitandaze.

SIKUBONGOZA ngolulamo, Bawo, bukangele ngenceba ubulwelwe betu; uti ngenxa yodumo lwegama lako ubunqande kuti bonke obobubi esifaneleyo kanye ngokwenyaniso ukubuva; winze ukuba ezinkatazweni zetu zonke sibeke lonke itemba nenkoloseko yetu kwinceba yako, sihlale sikukonza ngentlalo yobungcwele nobunyulu, kuhlonelwe kuzukiswe wena; ngenxa yokupela komLamleli nomTeteleli wetu, uYesu Kristu iNkosi yetu. Amen.

UMTANDAZO KAKRISOSTOM ONGCWELE

TIXO Somandla, osipileyo ubabalo ngelixesha ukuba siti sonke simxelo mnye sizenze kuwe izibongozo zetu; notembisayo ukuba xa behlanganisene egameni lako bebabini bebatatu uyakubenzela izicelo zabo: Yifezekise kaloku, Nkosi, iminqweno nezicelo zezicaka zako njengoko kanye kuzilungeleyo; usipa tina sisekwelipakade ulwazi lwenyaniso yako, nakwelizayo ubomi obungunapakade.  Amen.

UBABALO

UBABALO lweNkosi yetu uYesu Kristu, notando lukaTixo, nodlelano loMoya oyiNgcwele, malube nati sonke ngonapakade.  Amen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s