QUICUNQUE VULT

IngXelo yoKolo lobuKristu, ekutiwa yingXelo yoKolo kaAthanasius oNgcwele

INgoma elandelayo yovunywa okanye itetwa mhlaumbi endaweni yengXelo yoKolo yabaPostile okanye njengomHobe, kumTandazo wakusaSu nokuba ngowangokuHlwa ngeCawa yomTriniti. Kanjalo iyakutetwa okanye ivunywe kumTandazo wakusaSa endaweni yengXelo yoKolo yabaPostile kweziziDlo (ngapandle kwamhla zingeCawa); uAndreya oNgcwele, uTomas oNgcwele, ukuGuquka kukaPaulos oNgcwele, uMatiyas oNgcwele, ukuShunyayezwa, uMarko oNgcwele, uYohane oNgcwele umBaptizi, uYakobi oNgcwele, uBartolomeyu oNgcwele, uMateyu oNgcwele, noSimon oNgcwele noYuda oNgcwele.

1 ONGA angasindiswa: pambi kwento zonke kufuneka ayibambe inKolo eKatolika.

2 InKolo ke ayakuti ongayibambanga iyonke ingangxengwanga: ngokungatandabuzekiyo wotshabalala ngonapakade.

3 InKolo eKatolika yile: Ukuba sinqule uTixo omnye omMilo ntatu, nomMilo ntatu zinguTixo omnye;

4 Singazipitikezi imMilo: singayahlulahluli immo.

5 Kuba yenye imMilo yoYise, iyenye eyoNyana: iyenye eyoMoya oyiNgcwele.

6 Kodwa ubuTixo boYise, noboNyana, noboMoya oyiNgcwele bunye kwapela: ubuqaqauli buyalingana, ubungangamsha bunye kwapakade.

7 Njengoko anjalo uYise, unjalo uNyana: ukwanjalo noMoya oyiNgcwele.

8 UYise akadalwanga, uNyana akadalwanga: noMoya oyiNgcwele akadalwanga.

9 UYise akanamlinganiselo, uNyana akanamlinganiselo: noMoya oyiNgcwele akanamlinganiselo.

10 UYise ngowapakade, uNyana ngowapakade: noMoya oyiNgcwele ngowapakade.

11 Kanti ke abapakade ababatatu: kodwa owapakade mnye.

12 Kwa njengokuba abangenamlinganiselo bengebatatu, nabangadalwanga bengebatatu: kodwa ongadalwanga mnye, nongenamlinganiselo mnye.

13 Ngokunjalo uYise nguSomandla, uNyana nguSomandla: noMoya oyiNgcwele nguSomandla.

14 Kanti oSomandla ababatatu: kodwa nguSomandla mnye.

15 Ngoko ke uYise nguTixo, uNyana nguTixo: noMoya oyiNgcwele nguTixo.

16 Kanti oTixo ababatatu: kodwa nguTixo mnye.

17 Ngokunjalo uYise yiNkosi, uNyana yiNkosi: noMoya oyiNgcwele yiNkosi.

18 Kanti ke abazizo iNkosi ezintatu: kodwa yiNkosi inye.

19 Ke njengokuba sinyanzelwa lisiko elinyanisekileyo lobuKristu: ukuba sivume siti iyileyo imMilo ngokwayo inguTixo iyiNkosi;

20 Ngokunjalo salelwe luNqulo oluKatolika: ukuba siti, Kuko oTixo abatatu, nokuti, Kuko iNkosi ezintatu.

21 UYise akenziwanga bani: akadalwanga, akazalwanga.

22 UNyana ngokaYise yedwa: akenziwanga, akadalwanga, koko uzelwe.

23 UMoya oyiNgcwele ngokaYise noNyana: akenziwanga, akadalwanga, akazalwanga, koko upuma kudo.

24 Ngoko ke mnye uYise, asingoYise batatu; mnye uNyana, asingoNyana batatu: mnye uMoya oyiNgcwele, asingabo oMoya abaNgcwele abatatu.

25 Ke kulomTriniti akuko ungapambili nongasemva komnye: akuko mkulu, nonganeno komnye;

26 Kodwa zidibene zontatu imMilo zezapakade kunye: zaye zilingana.

27 Ngoko ke kwinto zonke, njengokuba sekutshiwo: makunqulwe uTixo omnye omMilo ntatu, nomMilo ntatu zinguTixo omnye.

28 Ngako oko onga angasindiswa: makenjenjalo ukumqonda umTriniti.

29 Kananjalo kuyimfuneko elusindisweni lwapakade: okokuba kwakona akolwe kakuhle kukwenziwa kweNkosi yetu uYesu Kristu ibe yinyama.

30 Kuba inKolo eyinene yile, yokuba sikolwe sixele: ukuba iNkosi yetu uYesu Kristu, uNyana kaTixo, inguTixo ikwangumntu;

31 NguTixo, ngemmo kaYise, ezelwe pambi kwamapakade: engumntu, wemmo kaNina, ezelwe ehlabatini;

32 NguTixo ngokupeleleyo, engumntu ngokupeleleyo: enompefumlo oqondayo nenyama yobuntu;

33 Elingana noYise ngobuTixo bake: engapantsi koYise ngobuntu bake.

34 Oti, nakuba enguTixo engumntu: kanti akababini: kodwa unguKristu omnye;

35 Emnye; kungengakuguqulwa kwabuTixo bube yinyama: koko kungokungeniswa kobuntu kuTixo;

36 Emnye kanye; kungengampitikezo yemmo: kodwa kungobunye bemmilo.

37 Kuba njengokuba umpefumlo oqondayo nenyama zingumntu omnye: kanjalo uTixo nomntu nguKristu omnye;

38 Oweva intlungu ngenxa yosindiso lwetu: wehlela kwelabafileyo, wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu.

39 Wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kukaYise, uTixo uSomandla: apo ayakuza evela kona agwebe abahleliyo nabafileyo.

40 Ekufikeni kwake bonke abantu bayakuvuka benemizimba yabo: baze benze ingxelo yemisebenzi yabo.

41 Bati abo benze okulungileyo baye ebomini bapakade: baze abo benze okubi baye emlilweni wapakade.

42 Yiyo le ke inKolo eKatolika: anokuti ongayibambiyo ngokuqinisekileyo, angabinakusindiswa.

Uzuko kuYise, nakuNyana: nakuMoya oyiNgcwele;

Kwavela kunjalo, kusenjalo nanamhla: kohlala kunjalo ngonapakade.  Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s