LETANI

Letani e kgethilwe go dirišwa ka Disontaga, Bolaboraro, le Bolabohlano, le Matšatši a Kgopelo, le ka mabaka a mangwe ao a tla laelwago ke Mobišopo; mme e tla bolelwa ka mehla bonnyane Sontaga e tee mo kgweding, le ka Laboraro la Melora le Labohlano le Molemo.

Letani e ka dirišwa ka mekgwa ye e latelago:

1 Bjale ka Tiro ya Borapedi bjo bo tletšego, e kopane le Kgopelo.

  1. Bjale ka Tiro ya Borapedi bjo bo tletšego go tlogelwa Kgopelo ge e se feela thapelo “Re a go rapela ka boikokobetšo”, le temana ye e eteletšego pele le phetolo, Thapelo ya Chrysostom Mkg. le Grasia.
  2. Bjale ka Tiro ya Borapedi pele ga Komunione e Kgethwa, ge tšohle di ka tlogelwa morago ga mantšu, “O Kriste, o re kwe”, ka ntle ga thapelo, “Re a go rapela ka boikokobetšo”, le temana ye e eteletšego pele le phetolo.

 

O MODIMO Tate, wa legodimo:

Re gaugele.

O Modimo Morwa, Molopolodi wa lefase:

Re gaugele.

O Modimo Moya o Mokgethwa, Motshediši:

Re gaugele.

O Triniti e kgethwa, e šego le ya letago, Dipersona tše tharo le Modimo o tee:

Re gaugele.

SE gopole, Morena, melato ya rena, goba melato ya botata wešo; le gona o se tšee tefetšo ya dibe tša rena: re boloke, Morena yo botho, boloka batho ba gago, bao o ba lopolotšego ka madi a bohlokwa a gago.

Re beloke, Morena yo botho.

Mo bobeng ka moka le mo tshwenyegong; mo sebeng, mo melabeng le ditlhaselong tša diabolose; mo bogaleng bja gago le mo tšuong e sa felego;

Morena yo botho, re hunolle.

Mo bofofung bja pelo ka moka; mo boikgantšhong, lefeeleng le boikaketšing; mo moneng, le tlhoyong, le lonyeng, le go hloka lerato gohle;

Morena yo botho, re hunolle.

Mo bootsweng: le mo dibeng tšohle tše di bolayago; le mo boforeng bjohle bja lefase, nama, le diabolose;

Morena yo botho, re hunolle.

Mo tlading le mo diphefong; mo leroborobong, mo kgogoding, le tlaleng; mo tšieng, mogokong, le komellong; mo ntweng le mo polaong, le mo lehung la ka pela;

Morena yo botho, re hunolle.

Mo boradieng ka moka, bohwirihwiring, lo phetogelong; mo thutong ya bofora ka moka, thutong ya karoganyo, le kgelogong; mo bothateng bja pelo, le nyatšong ya lentšu la gago le melao;

Morena yo botho, re hunolle.

Ka sephiri sa Tiregonama ya gago e kgethwa; ka Tswalo ya gago e kgethwa le Polotšo; ka Kolobetšo ya gago, Boikonadijo, le Moleko;

Morena yo botho, re hunolle.

Ka Mahloko a gago le ka Mphufutšo wa madi; ka Sefapano sa gago le Ditlaišego; ka Lehu la gago la bohlokwa le Poloko; ka Tsogo ya gago ya letago le Thotogelo; le ka go tla ga Moya o Mokgethwa;

Morena yo botho, re hunolle.

Mo nakong ka moka ya matshwenyego a rena; mo nakong ka moka ya boiketlo bja rena; mo nakong ya lehu, le mo tšatšing la kahlolo;

Morena yo botho, re hunolle.

RENA badiradibe re a go rapela o re kwe, Morena Modimo; le gore go ke go go kgahle gore o buše o laole Kereke ya gago e kgethwa e ka gohle mo tseleng ya go loka;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go kgothatša disinoto tša Kereke ya gago (kudukudu . . . bao bjalo ba kopaneng), gore ka keletšo ya bona batho ba tšweletše pele modiro wa phološo ya gago;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go bonegela Babišopo ka moka, Baperesita, le Batiakone, ka bohlale bja therešo le kwišišo ya Lentšu la gago; gore ka go rera le ka go phela ga bona ba ke ba le tšwetše pele, mme ba le bontšhe ka tshwanelo;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

(Gore go ke go go kgahle go šegofatša bahlanka ba gago bao ka nako ye ba tlilego go amogelwa Peong e Kgethwa ya Batiakone goba Baperesita, le go tšhollela grasia ya gago godimo ga bona; gore ba tle ba diriše ka tshwanelo boemo bja bona go ageng Kereke ya gago, le mo letagong la leina la gago le lekgethwa;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.)

Gore go ke go go kgahle go romela badiri mo punong ya gago;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go šegofatša le go atlegiša bahlanka ba gago ba ba direlago tshokologo ya bahedene le bohle ba ba sa tsebego therešo;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go laela mohlanka wa gago Moperesitente wa Mmušo, gore a nyake go dira thato ya gago dilong ka moka;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go nea Ditona tša Mmušo, le bohle ba lego bolaoding lefaseng le, ka grasia, bohlale, le kwišišo;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go šupetša mme o atlegiše modiro wa Palamente tlhomphong ya leina la gago le tšwelopeleng ya batho ba gago;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go etella pele Baahlodi le Bomaseterata, o ba nee grasia go diriši toka, le go emela therešo;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go šegofatša le go boloka batho ba gago ka moka;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go nea ditšhaba ka moka kopano, khutšo, le kgwerano;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go re nea pelo ya go go rata le go go boifa, le gore re tle re phele ka melao ya gago ka mafolofolo;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go nea batho ba gago ka moka kokeletšo ya grasia go kwa Lentšu la gago ka boikokobetšo, le go le amogela ka lerato le le sekilego, le go tliša dienywa tša Moya;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go tliša mo tseleng ya therešo ka moka bao ba fošitšego, mme ba forilwe;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go tiiša ba ba emego; le go matlafatša le go thuša ba pelo-di-fokolago; le go tsoša bao ba wago; mme bofelong go gatakela Sathane ka tlase ga dinao tša rena;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go thuša, le go homotša, ka moka ba ba lego kotsing, bohlokong, le matshwenyegong; go šireletša bohle ba ba etago lefaseng, moyeng goba meetseng; le go bontšha lešoko la gago godimo ga dibofša ka moka le ba kgolegong;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go tiiša le go šireletša basadi ka moka ba ba lego pelegong, balwetši ka moka, bana ba bannyane; le go lwela le go hlokomela ditšhuana le bahlologadi, le bohle ba ba lahlegilego le ba ba gateletšwego;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle o gaugele batho bohle;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go swarela manaba a rena, batlaiši, le basebi, le go sokolla dipelo tša bona;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go sokolla Bajuda ka moka, Bamahomede, le bahedene, le go ba tliša kgweranong ya Kereke ya gago e kgethwa;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go nea le go bolokela tirišetšong ya rena dienywa tša mobu tša mehutahuta, re tle re ipshine ka tšona ka nako e swanetšego;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Gore go ke go go kgahle go re nea boitsholo bja therešo; go re swarela dibe tša rena ka moka, go se šetše, le go se tsebe; mme o re nee grasia ya Moya o Mokgethwa wa gago go fetolela bophelo bja rena Lentšung la gago le lekgethwa;

Re a go rapela o re kwe, Morena yo botho.

Morwa Modimo: re a go rapela o re kwe.

Morwa Modimo: re a go rapela o re kwe.

O Kwana ya Modimo: ye tlošago dibe tša lefase;

Re gaugela.

O Kwana ya Modimo: ye tlošago dibe tša lefase;

Re gaugela.

O Kwana ya Modimo: ye tlošago dibe tša lefase;

Re nee khutšo ya gago.

O Kriste, o re kwe.

O Kriste, o re kwe.

Morena, re gaugela.

Kriste, re gaugele.

Morena, re gaugele.

Bjale Modiredi, batho gotee le yena, ba bolela Thapelo ya Morena.

TATA rena wa magodimong, Leina la gago a le kgethwe, Mmušo wa gago a o tle, Thato ya gago a e dirwe lefaseng, Bjalo ka ge e dirwa legodimong. O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla. O re lebalele melato ya rena, Bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena. O se re iše molekong; Eupša o re phološe bobeng. Amen.

KGOPELO

Modiredi.       O Morena, o se re direle ka mo dibe tša rena di lego ka gona;

Phetolo.         Le gona o se re putse ka mo bokgopo bja rena bo lego ka gona.

A re rapeleng.

O MODIMO, Tate yo kgaugelo, yo o sa nyatšego go fegelwa ga pelo ye e itsholago, goba tumo ya bao ba nyamilego : Ka kgaugelo thuša dithapelo tša rena tšeo re ka di dirago pele ga gago matshwenyegong a rena ka moka, mohlang o a re gatelelago; mme ka kgaugelo o re kwe, gore bobe bjo, bjo bolotšana bja diabolose le bja batho bo re lwantšhago bjona, bo fidišwe; mme ka paballo ya botho bja gago bo ke bo phatlalatšwe; gore rena bahlanka ba gago, re se hlokofatšwe ka ditlaišego dife le dife, re ke re nee ditebogo ka mehla mo Kerekeng ya gago e kgethwa; ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Modiredi le Batho.  O Morena, tsoga, re thuše, mme o re hunolle ka baka la leina la gago.

Modiredi.                O Modimo, re kwele ka ditsebe tša rena, mme botata wešo ba re boditše, mediro e mebotse yeo o e dirilego mehleng ya bona, le nakong ya kgale pele ga bona.

Modiredi le Batho.  O Morena, tsoga, re thuše, mme o re hunolle ka baka la tlhompho ya gago.

Modiredi.                A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Phetolo.                  Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Modiredi le Batho.  O Morena, tsoga, re thuše, mme o re hunolle ka baka la leina la gago.

  1. T. Manabeng a rena re phemele, Kriste;
  2. P. Ka kgaugelo leba ditlaišego tša rena.
  3. T. Ka kwelobohloko leba manyami a dipelo tša rena;
  4. P. Ka lešoko lebalela dibe tša batho ba gago.
  5. T. Ka lerato le kgaugelo kwa dithapelo tša rena;
  6. P. Morwa Modimo o phelago, re gaugele.
  7. T. Bjale le ka mehla kgahlega go re kwa, Kriste.
  8. P. Ka kgaugelo re kwe, Kriste; ka kgaugelo re kwe, Morena Kriste.

Modiredi.                O Morena, a kgaugelo ya gago e bontšhwe mo go rena;

Phetolo.                  Bjale ka ge re go botile.

A re rapeleng.

RE a go rapela ka boikokobetšo, Tate, ka kgaugelo o lebe diphokolo tša rena; mme ka letago la leina la gago tloša go rena bobe ka moka bjo bo re swanelago ka kudu; mme o nee, gore mo matshwenyegong a rena ka moka re ke re bee kholofelo ya rena yohle mo kgaugelong ya gago, mme ka mehla re go direle mo bokgethweng le mo tshekegong ya bophelo, go iša tlhomphong ya gago le letagong; ka Monamoledi le Moemedi wa rena a nnoši, Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Thapelo Ya Chrysostom Mokgethwa

MODIMO yo matla ka moka, yo o re filego grasia bjalo ka nako ye go dira dithapelo tša rena tša kakaretšo go wena ka pelo e tee feela; gomme o itše e tlo re ba babedi le ga e le ba bararo ba phuthegetše leineng la gago, o tlo ba fa melopo ya bona; Morena, phethagatša bjalo go duma le dithapelo tša bahlanka ba gago, ka mo di ka bago le mohola mo go bona ka gona; o re fe tsebo ya therešo ya gago mono lefaseng le, le bophelo bjo bo sa felego mo lefaseng le le tlago. Amen.

Grasia

GRASIA ya Morena wa rena Jesu Kriste, le lerato la Modimo, le kopano ya Moya o Mokgethwa, a di be le rena ka moka ka go sa felego. Amen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s