QUICUNQUE VULT

BOIPOLELO BJA TUMELO YA BOKRISTE BJO BO BITŠWAGO KA TLWAELO TUMELO YA ATHANASE MKG.

Kopelo ye e latelago e tla bolelwa, mo bakeng sa Tumelo ya Baapostola goba bjalo ka Koša, mo Thapelong ya Bosasa goba ya Mantšiboa ka Sontaga sa Triniti. E tla bolelwa gape mo Thapelong ya Bosasa, bakeng sa Tumelo ya Baapostola, mo Meketeng ye (ga e se feela e tla wela mo Sontageng); Andrease Mokgethwa, Thomase Mokgethwa, Tshokologo ya Paulose Mokgethwa, Matthiase Mokgethwa, Tsebišo, Mareka Mokgethwa, Johane Mokgethwa Mokolobetši, Jakobo Mokgethwa, Bartholomew Mokgethwa, Mateo Mokgethwa, Simone Mokgethwa le Juda Mokgethwa.

1 MANG le mang yo a ratang go phološwa : godimo ga tšohle go a swanela gore a boloke Tumelo ya makgonthe.

2 Ga Tumelo ye e mongwe le e mongwe a sa e boloke ka botlalo le ka tshekego : ka ntle le pelaelo o tla hwa ka go sa felego.

3 Mme Tumelo ya makgonthe ke ye : gore re obamele Modimo o tee mo go Triniti, le Triniti mo Boteeng;

4 E seng go hlakanya Dipersona : goba go arola bogona.

5 Gobane go na le Persona e tee ya Tate, e ngwe ya Morwa : mme e ngwe ya Moya o Mokgethwa.

6 Eupša Bomodimo bja Tate, bja Morwa, le bja Moya o Mokgethwa, ka moka ke botee : letago le a lekana, le bogoši bo lekana ka bogonakamehla.

7 Seo Tate e lego sona, le Morwa ke sona : mme le Moya o Mokgethwa ke sona.

8 Tate ga a bopša, Morwa ga a bopša : le Moya o Mokgethwa ga a bopša.

9 Tate a sa kwagalang, Morwa a sa kwagalang : le Moya o Mokgethwa a sa kwagalang.

10 Tate o bogonakamehla, Morwa o bogonakamehla : le Moya o Mokgethwa o bogonakamehla.

11 Fela ga se bogonakamehla ba bararo : eupša ke bogonakamehla o tee.

12 Bjalo ka ge go se bo sa kwagalang ba bararo, goba bo ga ba bopša ba bararo : eupša ga a bopša o tee, le a sa kwagalang o tee.

13 Ka mokgwa o bjalo Tate ke yo matla ka moka, Morwa ke yo matla ka moka : le Moya o Mokgethwa ke yo matla ka moka.

14 Le ge go le bjalo ga go bo yo matla ka moka ba bararo : eupša ke yo matla ka moka o tee.

15 Ka fao Tate ke Modimo, Morwa ke Modimo : le Moya o Mokgethwa ke Modimo.

16 Fela ga se Medimo e meraro : eupša Modimo o tee.

17 Ka fao Tate ke Morena, Morwa ke Morena : mme le Moya o Mokgethwa ke Morena.

18 Fela ga se Marena a mararo; eupša ke Morena o tee.

19 Gobane bjale ka ge re gapeletšwa ke therešo ya Bokriste : go bolela Persona e ngwe le e ngwe ka noši go ba Modimo le Morena;

20 Ka fao re thibelwa ke Tumelo ya makgonthe : go re, Go Medimo e meraro, goba Marena a mararo.

21 Tate ga a dirwa ke motho : ga a bopša, e bile ga a tswalwa.

22 Morwa ke wa Tate a nnoši : ga a dirwa, goba go bopša, o tswetšwe.

23 Moya o Mokgethwa ke wa Tate le wa Morwa : ga a bopša, ga a dirwa, ga a tswalwa, eupša o a tšwa.

24 Ka mokgwa o bjalo Tate o tee, e seng Botate ba bararo; Morwa o tee, e seng Barwa ba bararo : Moya o Mokgethwa o tee, e seng Meoya e Mekgethwa e meraro.

25 Mo go Triniti ye ga go e a lego pele, goba morago ga e mongwe : ga go e mogolo, goba e monyenyane go e mongwe.

26 Eupša Dipersona tše tharo ka moka di bogonakamehla gammogo : mme di a lekana gohle.

27 Gore dilong ka moka, bjalo ka ge go boletšwe pele : Botee go Triniti, le Triniti go Botee bo swanetše go obamelwa.

28 Ka fao e a ratago go phološwa : a a gopole bjalo ka ga Triniti.

29 Go iša pele, go a swanela go phološo e e sa felego : gore yena a dumele ka tshwanelo le Tiregonama ya Morena wa rena Jesu Kriste.

30 Gobane tumelo ya therešo ke gore re dumele, re ipolele : gore Morena wa rena Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, ke Modimo le motho.

31 Modimo, wa bogona bja Tate, yo a tswetšwego pele ga mafase : le motho, wa bogona bja Mmagwe, o tswetšwe lefaseng;

32 Modimo yo a phethegilego, le motho yo a phethegilego : wa moya wa kelello le nama ya motho;

33 Yo a lekanago le Tate ka Bomodimo bja gagwe : yo monyenyane go Tate ka tlholego ya motho.

34 Yo le ge e le Modimo le motho : fela ga se ba babedi eupša Kriste o tee.

35 O tee; e seng ka go fetolela Bomodimo mo nameng : eupša ka go tšeela botlholegomotho go Modimo.

36 O tee gammogo; e seng ka tlhakanyo ya bogona : eupša ka botee bja persona.

37 Bjalo ka ge moya wa kelello le nama e le motho o tee : ka fao Modimo le motho ke Kriste o tee;

38 Yo a tlaišeditšwego phološo ya rena : a fologetšego bodulabahu, a tsogilego bahung ka tšatši la boraro.

39 A rotogela legodimong, gomme o dutše ka letsogong le letona la Tate, Modimo yo matla ka moka : mo a tlogo boa gona go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego.

40 Yo ka go tla ga gagwe batho ka moka ba tlogo tsoga ka mebele ya bona : mme ba tla hlaloša mediro ya bona,

41 Gomme bao ba dirilego go loka ba tla ya bophelong bjo bo sa felego : mme bao ba dirilego bobe ba tla ya mollong o sa felego.

42 Ye ke Tumelo ya makgonthe : yeo ge motho a sa o dumele ka potego, a ka se phološwe.

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s