MOKGWA WA THAPELO YA BOSASA LE YA MANTŠIBOA

YE E SWANETŠENG GO BOLELWA LE GO DIRIŠWA KA

MEHLA NGWAGA KA MOK

MATSENO

Modiredi o tla bala ka lentšu le legolo e tee goba go feta moo ya Ditemana tše tša Mangwalo a Makgethwa a latelago:

Ge motho yo kgopo a tlogela bokgopo bja gagwe bjo a bo dirilego, mme a dira seo e lego sa molao le toka, o tla boloka moya wa gagwe gore o phele.                                 Hesekiele 18.27.

Bosenyi bja ka ke a bo tseba, gomme sebe sa ka se mo pele ga ka ka mehla.   Pesaleme 51.3.

Furalela dibe tša ka, gomme o phumule makgopo a ka ka moka.                   Pesaleme 51.9.

Sehlabelo sa Modimo ke moya o tshwenyegilego: wena Modimo o ka se nyatše pelo e robegilego e setlegilego.                                                                                 Pesaleme 51.17.

Gagolang dipelo tša lena, e sego diaparo tša lena, le retologele go Morena Modimo wa lena: gobane ke yo kgaugelo le yo lešoko, o bonya go befelwa, le wa botho bjo bogolo, gomme o itshola bobe.                                                                                                        Joele 2.13.

Dikgaugelo le tebalelo ke tša Morena Modimo wa rena, le ge re mo fetogetše: le gona ga ra kwa lentšu la Morena Modimo wa rena, go sepela melaong ya gagwe ye a re beetšego yona.                                                                                                     Daniele 9. 9, 10.

O Morena, nkotle, eupša ka kahlolo; e seng ka kgalefo ya gago, e se be wa mphetoša lefeela. Jeremia 10.24.                                                                                       Pesaleme 6. 1.

Itsholeng; gobane Pušo ya legodimo e kgaufsi.                                          Mateo Mkg. 3. 2.

Ke tla tsoga, ke tlo ya go tate, gomme ke tlo re go yena, Tate, ke sentše pele ga legodimo, le pele ga gago, gomme ga ke a swanela go hlwa ke bitšwa morwa wa gago. Luka Mkg. 15. 18, 19.

O se seke le mohlanka wa gago, Morena; gobane mo mahlong a gago ga go mophedi e a ka itokafatšago.                                                                                                  Pesaleme 143. 2.

Ge re re ga re na sebe, re a iphora, mme ga go therešo ka go rena: eupša, ge re ipobola dibe tša rena, o a botega o lokile go re lebalela dibe tša rena, le go re sekiša bokgopong bjohle.                                                                                                  1 Johane Mkg . 1. 8, 9.

 

Modiredi, a retologele bathong, a bolele Kgothatšo ka mokgwa o latelago:

BANA bešo ba ba rategago, Mangwalo a Makgethwa a re hlohleletša ka dipaka le dipaka go bolela le go ipobola dibe tša rena tše ntši le makgopo; (mme re se ke ra ikaketša goba go di fihla pele ga sefahlogo sa Modimo yo matla ka moka Tate wa rena wa legodimo; eupša re di bolele ka boikokobetšo, boitsholo, le ka pelo e e botegago; gore re ke re hwetše tebalelo ya tšona, ka botho le kgaugelo ya gagwe ye e sa lekanywego. Mme le ge re swanela go bolela ka mehla ka boikokobetšo dibe tša rena pele ga Modimo; le ge go le bjalo re swanetše go dira bjalo ka kudukudu, ge re kgobokana mme re kopana mmogo go nea ditebogo ka mehola e megolo yeo re e amogetšego diatleng tša gagwe, go bontšha theto ya gagwe e kgolo e mo swanetšego, go kwa Lentšu la gagwe le lekgethwakgethwa, mme le go kgopela dilo tše di nyakwago ke mmele gotee le moya.) Ka fao ke a le rapela, gore bohle ba le leng fa, le mphelegetše ka pelo e sekegilego, le lentšu le ikokobetšago, kwa teroneng ya grasia ya legodimo, le re ka morago ga ka;

Goba tše di latelago di ka bolelwa bakeng sa fao,

A re ipoboleng dibe tša rena ka boikokobetšo go Modimo yo matla ka moka.

Bjale go tla latela Boipobolo bja kakaretšo, go bolelwa ke phuthego yohle ka morago ga Modiredi, bohle ba khuname.

TATE yo matla ka moka le wa kgaugelo e kgolo; Re arogile, ra lahla ditsela tša gago, bjalo ka dinku tše lahlegilego. Re latetše ka kudu megopolo le dikganyogo tša dipelo tša rena. Re fošitše melao ya gago e mekgethwa. Ga se ra dira tše re bego re swanetše go di dira; Gomme re dirile tšeo re bego re sa swanela go di dira; Ka fao ga go na go loka mo go rena. Eupša wena, Morena, O re gaugele, re basenyi ba ba hlomolago pelo. Wena Modimo, O ba šokelwe ba ba ipobolago melato. Bušetša ba ba ithsolago; Ka mo o boletšego dikholofetšo tša gago go batho ka Kriste Jesu Morena wa rena. Mme o nee, Tate wa kgaugelo e kgolo, ka baka la gagwe; Gore go tloga bjale re phele ka borapedi, ka toka, le ka tekano, Go iša letagong la Leina la gago le lekgethwa. Amen.

Khunollo, goba Tebalelo ya dibe, go bolelwa ke Moperesita feela, a eme; batho ba sa khuname.

MODIMO yo matla ka moka, Tate wa Morena wa rena Jesu Kriste, yo a sa ratego lehu la modiradibe, eupša gore a retologele bobe bja gagwe, mme a phele; mme o file matla, le taelo, go Badiredi ba gagwe, go tsebiša le go bolella batho ba gagwe, ba ba itsholang, Khunollo le Tebalelo ya dibe tša bona: o a swarela o hunolla bohle ba ba itsholang ruri, le ba ba dumelang Ebangedi ya gagwe ka kgonthe. Ka baka leo a re mo rapeleng gore a re fe boitsholo bja nnete, le Moya wa gagwe o Mokgethwa, gore dilo tšeo di ke di mo kgahliše, tše re di dirago nakong ye; le gore bophelo bja rena ka moka go tlogo bjale e be bjo sekileng, le bjo bokgethwa; gore mafelelong re ke re tle lethabong la gagwe le le sa felego; ka Jesu Kriste Morena wa rena.

Batho ba tla fetola fa, le mafelelong a Dithapelo tšohle tše dingwe, ba re, Amen.

Ge Moperesita a se gona, Modiredi o tla bolela mantšu a latelago bakeng sa Khunollo.

MODIMO yo matla ka moka a ke a re šokelwe, a re lebalele dibe tša rena ka moka, a re hunolle bobeng ka moka, a re tiiše, a re matlafatše go lokeng ka moka, gomme a re iše bophelong bjo bo sa felego. Amen.

 

TIRELO YA THAPELO YA BOSASA

Modiredi a khuname o tla re:

Morena, bula melomo ya rena.

Phetolo.         Mme melomo ya rena e tumiše theto ya gago.

Modiredi.       Modimo, itlhaganele go re phološa;

Phetolo.         Morena, akgofa go re thuša.

Mo, ba eme ka moka, Modiredi o tla re,

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Phetolo.         Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Modiredi.       Retang Morena;

Phetolo.         A leina la Morena le retwe.

Mo matšatšing ao a bolelwago ka morago ga fa, pele ga Pesaleme 95 le ka morago ga Gloria Patri (A go tumišwe Tate) ye e latelago, go ka bolelwa Taletšo.

 1. Ka Advente. Kgoši ya rena le Mophološi o a batamela : Tlang re obamele.
 2. Ka Letšatši la Keresemose le go fihlela Epifani. Re tswaletšwe Ngwana : Tlang re obamele.
 3. Ka Epifani le matšatši a šupago ka morago, le Moketeng wa Phetogo. Morena o bontšhitše letago la gagwe: Tlang re obamele.
 4. Ka Lente. Molemo wa Modimo o iša boitsholong: Tlang re obamele.
 5. Ka Mabaka a Ditlaišego. Kriste Morena wa rena o ikokobeditše go iša lehung: Tlang re obamele.
 6. Ka Mantaga morago ga Lowsontaga le go fihlela Letšatši la Thotogelo. Alleluya. Kriste o tsogile: Tlang re obamele. Alleluya.
 7. Ka Letšatši la Thotogelo le go fihlela Pentekoseta. Alleluya. Kriste o rotogetše legodimong: Tlang re obamele. Alleluya.
 8. Ka Pentekoseta le matšatši a selelang ka morago. Alleluya. Modimo o rometše Moya wa Morwa wa gagwe: Tlang re obamele. Alleluya.
 9. Ka Sontaga sa Triniti. Leina la gagwe le lekgethwa, le a hlomphega: Tlang re obamele.
 10. Ka Mekete ya Maria Mošegofatšwa Kgarebe. Lentšu la dirwa nama: Tlang re obamele.
 11. Ka Matšatši a Bakgethwa. Morena o a tagafala bakgethweng ba gagwe: Tlang re obamele.
 12. Ka Mokete wa Kgetho ya Kereke le matšatši a šupago ka morago. Morena o ka tempeleng ya gagwe e kgethwa: Tlang re obamele.
 13. Ka Disontaga tše sa bolelwang mo. Morena Modimo o matla ohle o a buša: Tlang re obamele.
 14. Ka Matšatši a mangwe a sa bolelwang mo. Morena o lešoko, o mogau: Tlang re obamele.

Bjalo go tla bolelwa Pesaleme ye e latelago: ga e se ka Letšatši la Paseka le ka matšatši a šupang a latelang, ge Dikoša tše lebaneng di kgethilwe go bolelwa bakeng sa yona, le go le lengwe letšatši le Pesaleme ye e kgethetšwego go balwa ka lona ka tsela ya tlwaelo.

Pesaleme ye e ka tlogelwa ka Laboraro la Melora le Labohlano le Molemo.

 

Venite, Exultemus Domino

Pesaleme 95

TLANG, re opeleleng Morena : re hlalalele Lefsika la phološa ya rena.

2 A re tleng pele ga gagwe ka ditebogo : a re mo hlabošetšeng mantšu ka difela.

3 Gobane Morena ke Modimo o mogolo : le Kgoši e kgolo godimo ga medimo ka moka.

4 Dikoti ka moka tša lefase di seatleng sa gagwe : le ona maphagamo a dithaba ke a gagwe.

5 Lewatle ke la gagwe mme o le dirile : diatla tša gagwe di dirile mobu o omilego.

6 TLANG, a re obameng mme re inameng : re khuname pele ga Morena mohlodi wa rena.

7 Gobane ke Modimo wa rena : mme re batho ba gagwe le dinku tša mafula a gagwe.

8 LEHONO, ge le ka kwa lentšu la gagwe, le tla tseba matla a gagwe : ‘Se thatafatšeng dipelo tša lena, bjalo ka Meriba; bjalo ka letšatši la Masa lešokeng,

9 ‘Ge botata weno ba nteka : ba nteka, le ge ba bone ditiro tša ka.

10 ‘Mengwaga e masome a mane ka tenwa ke moloko woo mme ka re : “Ke batho ba ba phošago dipelong tša bona, gobane ga ba hlokomele ditsela tša ka,”

11 ‘Ka ba ka ena bogaleng bja ka : gore ba se ke ba tsena khutšong ya ka.’

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Bjale go tla latela Dipesaleme ka fao di kgethilwego.

Bjale go tla balwa ka go hlaboša ka lentšu le kwalagalago Palo ya Pele.

Gomme ka morago ga mo go tla bolelwa Sefela se se bitšwago Te Deum laudamus; ge e se ka Advente le go tloga Septuajesima go fihla Tebelelo ya Paseka kopelo ye e bitšwago Benedicite e ka bolelwa, goba ka Lente kopelo ye e bitšwago Urbs Fortitudinis.

 

Te Deum laudamus

RE a go tumiša, Modimo : re bolela ga o le Morena.

2 Lefase ka moka le a go khunamela : Tate yo sa felego.

3 Barongwa ka moka ba go hlakelela : le Magodimo, le Matla ka moka a go ona.

4 Kerubime, le Serafime : di go opelela ka mehla, di re,

5 Mokgethwa, Mokgethwa, Mokgethwa : Morena Modimo wa Sabaothe;

6 Legodimo le lefase di tletše : Bogodimodimo bja letago la gago.

7 Lekgotla la Baapostola le le tumišwago : le a go reta;

8 Tlwaelano e hlomphegago ya Baprofeta : e a go reta;

9 Lešaba le tlotlegang la Bahwedi : le a go reta;

10 Kereke e kgethwa e lefaseng ka moka : e a go kwatša;

11 Tate yo Bogodimodimo : bo se nago tekanyo;

12 Morwa wa gago yo a hlomphegago : wa kgonthe a nnoši;

13 Le Moya o Mokgethwa : Motshediši.

14 WENA Kriste : o Kgoši ya Letago.

15 Ke wena Morwa yo o sa felego : wa Tate.

16 Eitše o itšeela go phološa motho : ga wa ka wa nyatša popelo ya Kgarebe.

17 Mola o fentše bogale bja lehu : o buletše badumedi ka moka mmušo wa legodimo.

18 O dutše letsogong le letona la Modimo : Letagong la Tate.

19 Re dumela ge o tlo tla : go ba Moahlodi wa rena.

20 Ka fao re a go rapela, thuša bahlanka ba gago : ba o ba lopolotšego ka madi a gago a bohlokwa.

21 Ba balwe le Bakgethwa ba gago : letagong le le sa felego.

22 MORENA, phološa batho ba gago : o šegofatše bohwa bja gago.

23 Ba buše : o ba phagamiše ka go sa felego.

24 Ka mehla le mehla : re a go godiša;

25 Re khunamela leina la gago : ka go sa felego le ka go sa felego.

26 Morena, re lote ka tšatši le : re se dire sebe.

27 Morena, re gaugela : o re gaugela.

28 Morena, a kgaugelo ya gago e re okamele : bjalo ka ga re tshepile wena.

29 Morena, ke tshepile wena : a ke se nyamišwe ka go sa felego.

 

Benedicite, Omnia Opera

TUMIŠANG Morena, lena Mediro ka moka ya Morena : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

2 Tumišang Morena, lena Barongwa ba Morena : mo retang, le mo godiše ka mehla.

3 TUMIŠANG Morena, lena Magodimo : mo retang, le mo godiše ka mehla.

4 Tumišang Morena, lena Meetse a godimo ga sebaka sa legodimo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

5 Tumišang Morena, lena Matla ka moka a Morena : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

6 Tumišang Morena, lena Letšatši le Kgwedi : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

7 Tumišang Morena, lena Dinaledi tša Legodimo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

8 Tumišang Morena, lena Dipula le Phoka : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

9 Tumišang Morena, lena Meoya ya Modimo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

10 Tumišang Morena, lena Mollo le Phišo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

11 Tumišang Morena, lena Marega le Lehlabula : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

12 Tumišang Morena, lena Diphoka le Ditšhwane : mo reteng, le mo godise ka mehla.

13 Tumisang Morena, lena Tšhwane le Phefo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

14 Tumisang Morena, lena Lehlwa le Leswela : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

15 Tumišang Morena, lena Mašego le Matšatši : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

16 Tumišang Morena, lena Seetša le Lefsifsi : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

17 Tumišang Morena, lena Magodimo le Maru : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

18 LEFASE a le tumiše Morena : ee, a le mo rete, le mo godiše ka mehla.

19 Tumišang Morena, lena Dithaba le Meboto : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

20 Tumišang Morena, lena Dilo tše Tala ka moka tša lefase : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

21 Tumišang Morena, lena Didiba : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

22 Tumišang Morena, lena Mawatle le Dinoka : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

23 Tumišang Morena, lena Maruarua, le tšohle tše di ruthago meetseng : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

24 Tumišang Morena, lena Dinonyana ka moka tša legodimo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

25 Tumišang Morena, lena Diphoofolo ka moka le Dikgomo : mo reteng le mo godiše ka mehla.

26 Tumišang Morena, lena Bana ba Batho : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

27 ISIRAELE a a tumiše Morena : a mo rete, a mo godiše ka mehla.

28 Tumišang Morena, lena Baperesita ba Morena : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

29 Tumišang Morena, lena Bahlanka ba Morena : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

30 Tumišang Morena, lena Meoya ya ba Lokilego : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

31 Tumišang Morena, lena ba ba Kgethegilego le ba ba Ikokobeditšego ka pelo : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

32 Tumišang Morena, Anania, Asaria le Misaele : mo reteng, le mo godiše ka mehla.

A re tumišeng Tate, le Morwa, le Moya o Mokgethwa : re mo rete, re mo phagamiše ka mehla.

O a tumišwa, Morena, mo sebakeng sa legodimo : o a retwa le go phagamišwa godimo ga tšohle ka mehla.

 

Urbs Fortitudinus

Isaya 26

RE na le motse wo o tiileng : phološo ya mabota le dibo e tla tšwa go Modimo.

2 Bulang dikgoro : gore setšhaba sa go loka seo se bolokang nnete se tle se tsene.

3 O tla mmoloka khutšong e phethegileng, yo mogopolo wa gagwe o lego go wena : ka gore o tshepile wena.

4 Tshepang Morena ka go sa feleng : ka gore mo Moreneng Jehofa go matla a duletšeng ruri.

5 Tsela ya ba ba lokileng ke toka : wena yo o lokileng o laola tsela ya baloki.

6 Ee, mo tseleng ya dikahlolo tša gago, Morena, re ntše re go letetše : thato ya moya wa rena e leineng la gago, le kgopotšong ya gago.

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Bjale go tla balwa ka mokgwa woo Palo ya Bobedi. Mo, ge e se ka Labone la Taelo, Labohlano le Molemo le Tebelelo ya Paseka, go ka opelwa Sefela : mme ka morago ga moo go tla bolelwa Benedictus, ka mo go latelago.

 

Benedictus

Luka Mkg. 1. 68

A GO tumišwe Morena Modimo wa Isiraele : gobane o lekotše setšhaba sa gagwe, o se diretše topollo;

2 Gomme o re tsošeditše lenaka la phološo : ngwakong wa Dafita mohlanka wa gagwe;

3 Bjalo ka ge a boletše ka molomo wa baprofeta ba gagwe ba bakgethwa : e sa le mathomong a lefase;

4 A re o tlo re phološa manabeng a rena : le matsogong a ba ba re hloilego ka moka;

5 Gore a phethe kgaugelo o holofeditšwego botata rena : le go gopola kgwerano e kgethwa ya gagwe;

6 E logo keno ye a e enetšego tata rena Aborahama : gore o tlo re fa;

7 Gore ge re hlakodišitšwe seatleng sa manaba a rena : re mo direle, re se na tšhabo;

8 Ka bokgethwa le ka toka pele ga gagwe : ka mehla ya rena ka moka.

9 Gomme wena, ngwana, o tlo bitšwa Moprofeta wa yo Godimodimo : gobane o tlo eta sefahlogo sa Morena pele, go lokiša ditsela tša gagwe;

10 Go nea setšhaba sa gagwe tsebo ya phološo : tebalelong ya melato ya bona,

11 Ka baka la kgaugelo e boleta ya Modimo wa rena ; ye mahuba a meso a legodimo a re etetšego ka yona;

12 Go bonegela ba ba dutšego lefsifsing le moriting wa lehu : le go sokollela maoto a rena tseleng ya khutšo.

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Bjale Modiredi gotee le batho, ba eme, ba tla bolela Tumelo ya Baapostola : ge e se ge e tla tlogelwa ge lebakeng la yona go bolelwa Quicunque vult.

KE dumela go Modimo Tate yo matla ka moka, Mohlodi wa legodimo le lefase:

Ke dumela le go Jesu Kriste Morwa wa gagwe motswalwanoši, Morena wa rena, Yo a belegwego ke Maria Kgarebe, a tswetšwe ke Moya o Mokgethwa, A hlokofatšwa mehleng ya Pontius Pilatus, A bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, A fologela bodulabahu; A tsoga bahung ka letšatši la boraro, A rotogela legodimong, Gomme o dutše ka letsogong le letona la Modimo Tate yo matla ka moka; Mo a tlogo boa gona go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego.

Ke dumela le go Moya o Mokgethwa, Le Kereke e kgethwa ya bohle, Le Botee bja Bakgethwa, Le Tebalelo ya dibe, Le Tsogo ya mmele, Le Bophelo bjo bo sa felego. Amen.

Bjale go tla dirwa Dithapelo tše di latelago, ka moka ba khuname ka borapedi; Modiredi a bolele pele ka lentšu le le kwagalago, a re,

Morena a be le lena.

Phetolo.         Mme a be le moya wa gago.

Modiredi.       A re rapeleng.

Morena, re gaugele.

                        Kriste, re gaugele.

Morena, re gaugele.

Bjale Modiredi le batho ba tla dira Thapelo ya Morena ka lentšu le le kwagalago.

TATA rena wa magodimong, Leina la gago a le kgethwe, Mmušo wa gago a o tle, Thato ya gago a e dirwe lefaseng, Bjalo ka ge e dirwa legodimong. O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla. O re lebalele melato ya rena, Bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena. O se re iše molekong; Eupša o re phološe bobeng. Amen.

Bjale Modiredi (a eme, ge e ba ke Moperesita) o tla re,

Morena, re bontšhe kgaugelo ya gago;

Phetolo.         O re nee phološo ya gago.

Modiredi.       Morena, šokela lefase la rena;

Phetolo.         O re kwe ka kgaugelo ga re bitša go wena.

Modiredi.       Apeša badiredi ba gago ka go loka;

Phetolo.         O thabiše batho ba gago ba o ba kgethilego.

Modiredi.       Morena, phološa batho ba gago;

Phetolo.         O šegofatše bohwa bja gago.

Modiredi.       Re fe khutšo mehleng ye ya rena, Morena;

Phetolo.         Gobane ke wena feela, Morena, e a re dirang go dula phologong.

Modiredi.       Modimo, sekiša dipelo tša rena ka teng ga rena;

Phetolo.         O se ke wa re amoga Moya wa gago o Mokgethwa.

Bjale go tla dirwa Koleka goba Dikoleka tša Letšatši leo, gomme ka morago ga moo Koleka ya Khutšo le Koleka ya Grasia ya go phela gabotše; ka mo go latelago.

Ya Khutšo

MODIMO, modirakhutšo le moratakagišano, yo go go tseba e lego bophelo bjo bo sa felego, yo go go direla e lego khunologo ya makgonthe: Šireletša rena bahlanka ba gago ba boikokobetšo mo dihlaselong ka moka tša manaba a rena; gore ka go bota phemelo ya gago ruri, re se boife matla a baganyetši bafe le bafe; ka matla a Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Ya Grasia

MORENA Tate wa rena wa magodimong, Modimo yo matla ka moka yo o sa felego, yo o re fihlišitšego ka polokego mathomong a letšatši la lehono: O re šireletše mo go lona ka matla a gago a magolo; o re fe gore mo letšatšing le re se wele mo sebeng, le go kganyelela kotsing efe le efe: eupša gore mediro ka moka ya rena e laolwe ka taolo ya gago, go dira ka mehla se se lokilego mahlong a gago; ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Mo go ka latela Safela goba Koša.

Mo go ka balwa DITHAPELO goba tše dingwe tša Dithapelo tša Mabaka le Ditebogo ka mo Modiredi a ka kgethago ka gona. Ge go sa bolelwe e nngwe ya tše, mme go se na Tirelo e nngwe ye e latelago, Tirelo e tla felela ka Thapelo ya Chrysostom Mkg. le Grasia, goba ka mo go latelago:

Modiredi.       Morena a be le lena;

Phetolo.         Mme a be le moya wa gago.

Modiredi.       A re tumišeng Morena;

Phetolo.         Ditebogo di išwe go Modimo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s