TIRELO YA THAPELO YA MANTŠIBOA

Modiredi a khuname o tla re:

Morena, bula melomo ya rena.

Phetolo.         Mme melomo ya rena e tumiše theto ya gago.

Modiredi.       Modimo, itlhaganele go re phološa;

Phetolo.         Morena, akgofa go re thuša.

Mo, ba eme ka moka, Modiredi o tla re,

A go tumišwe Tate, le Morwa: le Moya o Mokgethwa.

Phetolo.         Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Modiredi.       Retang Morena;

Phetolo.         A leina la Morena le retwe.

Bjale go tla latela Dipesaleme ka fao di kgethilwego, mme ka morago ga fao go tla balwa Palo ya Pele.

Mo, ge e se ka Labone la Taelo, Labohlano le Molemo le Tebelelo ya Paseka, go ka opelwa Sefela, mme ka morago ga moo, Magnificat (goba Kopelo ya Maria Kgarebe Mošegofatšwa) ka mo go latelago.

Magnificat

Luka Mkg. 1. 46

MOYA wa ka o godiša Morena : gomme moya wa ka o hlalala go Modimo Mophološi wa ka.

2 Gobane o lebeletše : bobotlana bja mohlanka wa gagwe.

3 Gobane, bona, go tloga bjale meloko ka moka : e tlo re ke yo lešego.

4 Gobane yo matla o ntiretše tše kgolo : gomme go kgethegile leina la gagwe.

5 Gomme kgaugelo ya gagwe e go ba ba mo tšhabago : melokong ya meloko.

6 O dirile bonatla ka letsogo la gagwe : o šwalalantše ba ba ikgogomošago megopolong ya dipelo tša bona.

7 O ušitše ba ba matla mo ditulong tša bona : gomme o godišitše babotlana.

8 Ba ba lapilego o ba horišitše tše botse : gomme bahumi o ba gomišitše ba le feela.

9 O šeditše Isiraele mohlanka wa gagwe, a gopola kgaugelo : bjalo ka ga a boletše go botata wešo, go Aborahama le peu ya gagwe go iša go sa felego.

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Bjale Palo ya Testamente e Mpsha. Gomme ka morago ga moo, Nunc Dimittis (goba Kopelo ya Simeone) ka mo go latelago.

Nunc Dimittis

Luka 2. 29

MORENA, bjalo o lesetša mohlanka wa gago a ye ka khutšo : bjalo ka ge o boletše.

2 Gobane mahlo a ka a bone : phološo ya gago,

3 Ye o e lokišeditšego : mahlong a batho ka mako;

4 Ye e lego seetša sa go bonegela Baditšhaba : le letago la batho ba gago ba Isiraele.

A go tumišwe Tate, le Morwa : le Moya o Mokgethwa;

Bjalo ka ge go be go le mathomong, le bjale, le ka mehla : le ka go sa felego. Amen.

Bjale Modiredi gotee le batho, ba eme, ba tla bolela Tumelo ya Baapostola : ge e se ge e tla tlogelwa ka Sontaga sa Triniti ge e ba go bolelwa Quicunque vult maemong a.

KE dumela go Modimo Tate yo matla ka moka, Mohlodi wa legodimo le lefase:

Ke dumela le go Jesu Kriste Morwa wa gagwe motswalwanoši, Morena wa rena, Yo a belegwego ke Maria Kgarebe, a tswetšwe ke Moya o Mokgethwa, A hlokofatšwa mehleng ya Pontius Pilatus, A bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, A fologela bodulabahu; A tsoga bahung ka letšatši la boraro, A rotogela legodimong, Gomme o dutše ka letsogong le letona la Modimo Tate yo matla ka moka; Mo a tlogo boa gona go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego.

Ke dumela le go Moya o Mokgethwa, Le Kereke e kgethwa ya bohle, Le Botee bja Bakgethwa, Le Tebalelo ya dibe, Le Tsogo ya mmele, Le Bophelo bjo bo sa felego. Amen.

Bjale go tla dirwa Dithapelo tše di latelago, ka moka ba khuname ka borapedi; Modiredi a bolele pele ka lentšu le le kwagalago, a re,

Morena a be le lena.

Phetolo.         Mme a be le moya wa gago.

Modiredi.       A re rapeleng.

Morena, re gaugele.

                        Kriste, re gaugele.

Morena, re gaugele.

Bjale Modiredi le batho ba tla dira Thapelo ya Morena ka lentšu le le kwagalago.

TATA rena wa magodimong, Leina la gago a le kgethwe, Mmušo wa gago a o tle, Thato ya gago a e dirwe lafeseng, Bjalo ka ge e dirwa legodimong. O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla. O re lebalele melato ya rena, Bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena. O se re iše molekong; Eupša o re phološe bobeng. Amen.

Bjale Modiredi (a eme, ge e ba ke Moperesita) o tla re,

Morena, re bontšhe kgaugelo ya gago;

Phetolo.         O re nee phološo ya gago.

Modiredi.       Morena, šokele lefase la rena;

Phetolo.         O re kwe ka kgaugelo ga re bitša go wena.

Modiredi.       Apeša badiredi ba gago ka go loka;

Phetolo.         O thabiše batho ba gago ba o ba kgethilego.

Modiredi.       Morena, phološa batho ba gago;

Phetolo.         O šegofatše bohwa bja gago.

Modiredi.       Re fe khutšo mehleng ye ya rena, Morena;

Phetolo.         Gobane ke wena feela, Morena, e a re dirang go dula phologong.

Modiredi.       Modimo, sekiša dipelo tša rena ka teng ga rena;

Phetolo.         O se ke wa re amoga Moya wa gago o Mokgethwa.

Bjale go tla dirwa Koleka goba Dikoleka tša Letšatši leo, gomme ka morago ga moo Koleka ya Khutšo le Koleka ya Thušo Dikotsing ka moka; ka mo go latelago.

Ya Khutšo

MODIMO, yo go tšwago go wena dikganyogo tše kgethwa ka moka, le dikeletšo tšohle tše di lokilego, le mediro yohle ya toka; Nea bahlanka ba gago khutšo ye lefase le šitwago go e nea; gore dipelo tša rena di ikgafele go kwa melao ya gago, le gona gore ga re šireletšwa ke wena mo re boifišwago ke manaba a rena re hlwe tapologong le mo khutšong: ka ditshwanelo tša Jesu Kriste Mophološi wa rena. Amen.

Ya Thušo Dikotsing Ka Moka

MORENA, re a go rapela, a o ke o ediše lefsifsi la rena; gomme o re šireletše ka kgaugelo ya gago e kgolo mo ditlalelong le dikotsing ka moka tša bošega bjo; ka baka la lerato la Morwago a nnoši, Mophološi wa rena, Jesu Kriste. Amen.

Mo go ka latela Sefela goba Koša.

Mo go ka balwa DITHAPELO goba tše dingwe Dithapelo tša Mabaka le Ditebogo ka mo Modiredi a ka kgethago ka gona. Ge go sa bolelwe e nngwe ya tše, mme go se na Tirelo e nngwe ye e latelago, Torelo e tla felela ka Thapelo ya Chrysostom Mkg. le Grasia, goba ka mo go latelago:

Modiredi.       Morena a be le lena;

Phetolo.         Mme a be le moya wa gago.

Modiredi.       A re tumišeng Morena.

Phetolo.         Ditebogo di išwe go Modimo.

DITHAPELO

Thapelo Ka Baka La Moperesitente

MODIMO yo matla ka moka, yo o bušang ditšhaba ka moka mme o ba laola ka mo go go kgahlago; Re a go rapela ka pelo a o ke o bone mohlanka wa gago Moperesitente wa South Africa; gore a fele a šomišo matla, ao o mo fileng ona, bakeng sa khutšo ya lefase, polokego, tlhompho le tšwelopele ya naga ye, le bakeng sa katlego sa Kereke ya gago e kgethwa; ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Thapelo Ka Baka La Mmušo

MODIMO yo matla ka moka, yo mo setulong sa gago o bonang ka moka ba phelang lefaseng; Re neela mo tlhokomelong ya gago ya mogau batho ba naga ye; gore, ka go šireletšwa ka pabalelo ya gago, ba ke ba dule ka polokego khutšong ya gago; Nea Ditona tša Mmušo (* le Palamente e kopaneng ka nako ye) go tseba le go dira thato ya gago, gore ba šireletše le go babalela batho ba gago mo tlhomphong le letagong la gago; ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Thapelo Ka Baka La Balaodi Bohle

MODIMO yo matla ka moka, yo mmušo wa gago o sa felego le yo matla a gago a se nago tekanyo, tsentšha bohlahe bja gago bja legodimo go bohle bao ba beilweng balaodi godimo ga rena; gore dilo ka moka di laolwe bjalo mme di phethwe ka mediro ya bona, gore khutšo le lethabo, therešo le toka le borapedi, di ke di hlongwe magareng ga rena mo melokong ka moka; ka Jesu Kriste Morena wa rena. Amen.

Thapelo Ka Baka La Baruti Le Batho

MODIMO yo matla ka moka yo o sa felego, wena o nnoši o dirago dimakatšo tše kgolo: Tšhollela Moya o phedišago wa grasia ya gago godimo ga Babišopo le Badiši ba rena, le diphuthego ka moka tše di beilwego bodišing bja bona; mme gore ba go kgahliše ruri, o ba nošetše ka phoko ya ka mehla ya tšhegofatšo ya gago: Morena, nea tše ka baka la tlhompho ya Moemedi le Monamoledi wa rena, Jesu Kriste. Amen.

Thapelo Ya Chrysostom Mokgethwa

MODIMO yo matla ka moka, yo o re filego grasia bjalo ka nako ye go dira dithapelo tša rena tša kakaretšo go wena ka pelo e tee feela; gomme o itše e tlo re ba babedi le ga e le ba bararo ba phuthegetše leineng la gago, o tlo ba fa melopo ya bona: Morena, phethagatša bjalo go duma le dithapelo tša bahlanka ba gago, ka mo di ka bago le mohola mo go bona ka gona; o re fe tsebo ya therešo ya gago mono lefaseng le, le bophelo bjo bo sa felego mo lefaseng le le tlago. Amen.

Grasia

GRASIA ya Morena wa rena Jesu Kriste, le lerato la Modimo, le kopano ya Moya o Mokgethwa, a di be le rena ka moka ka go sa felego. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s